28 กันยายน 2560  วันนี้นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  เป็นตัวแทนของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ในงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และต่อต้านภัยค้ามนุษย์  “Because We Care”  จัดโดยศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ตระหนักในปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และภัยการค้ามนุษย์ อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือการทำงานของศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ได้รับความรุนแรง ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นอย่างดียิ่งต่อเนื่องมาโดยตลอด

: 74