English Site

สัมมนาวิชาการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2560

>>>>สัมมนาวิชาการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2560

ในปี พ.ศ. 2546 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ริเริ่ม โครงการ “โรงเรียนคุ้มครองเด็ก” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนเกิดระบบในการเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยง คุ้มครองเด็กที่กำลังเผชิญปัญหาและส่งเสริมพัฒนาเด็กทุกคน เพื่อให้เด็กปลอดภัยจากอันตรายต่างๆในโรงเรียนทั้งอันตรายจากบุคคลและจากสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จนกระทั่งปี พ.ศ.2551 ได้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างมูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็กและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใน โครงการความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนคุ้มครองเด็ก จนถึงปัจจุบัน

5ปีแรกของความร่วมมือระหว่างมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 2 องค์กรได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โดยมีทั้งหมด 3 มาตรฐานดังนี้

  • มาตรฐานที่ 1 นักเรียนมีความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และบุคคลที่อาจก่ออันตรายต่อนักเรียนในโรงเรียน
  • มาตรฐานที่ 2 นักเรียนได้รับการเฝ้าระวัง การดูแล การช่วยเหลือและการคุ้มครองให้นักเรียนปลอดภัยทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน
  • มาตรฐานที่ 3 การประสานความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

และในปี 2557 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ได้พัฒนาเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นเกิดเป็นเครือข่ายผู้บริหารและครูโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 4 ภูมิภาค ได้แก่ 1.เครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคเหนือ 2.เครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.เครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคใต้ และ4.เครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตก  โดยมีคณะทำงานทั้งในระดับส่วนกลางและในระดับภูมิภาคซึ่งเครือข่ายเหล่านี้ ได้ทำหน้าที่ในการขยายแนวคิด  และพัฒนาโรงเรียนในภูมิภาคตนเอง ให้มีการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็กตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาวิชาการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560 ในครั้งนี้มีหลากหลายแง่มุมที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและคณะครูในเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก จำนวน 82 โรง ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน  โดยภายในงานมีการเติมเต็มเนื้อหาสาระดีๆในการคุ้มครองและส่งเสริมพัฒนาเด็ก  อาทิ การเสวนาจากผู้บริหาร 2 โรงเรียนที่มีการใช้วินัยเชิงบวกในโรงเรียน   การจับสัญญาณช่วยเหลือเด็ก การส่งเสริมวินัยเชิงบวก และการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ  มีผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศรีธัญญา มาเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยๆในเด็กนักเรียน  ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มาแนะนำการใช้แบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อให้คุณครูสามารถเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันท่วงที

อัลบั้มภาพ

: 98
2018-03-11T01:02:19+00:00 17 พฤษภาคม 2017|เรื่องเล่าจากคนทำงาน|