มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก2023-09-22T18:26:03+07:00

กิจกรรมและโครงการ

#พลังความร่วมมือของโรงเรียนและชุมชนสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก

22 มกราคม 2024|

"เราควรต้องกลับมาช่วยโรงเรียนอีกครั้ง...” เมื่อวันที่ 17 ม.ค.

นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก รุ่นเยาว์

30 ธันวาคม 2023|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

7 หนังสั้นยุติความรุนแรงต่อเด็ก

21 ธันวาคม 2023|

7 หนังสั้นยุติความรุนแรงต่อเด็ก ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และพลังให้คุณ

เรื่องเล่าดีดี

คลังความรู้

Infographic เลี้ยงเด็กเชิงบวก ไม่ใช้ความรุนแรง #ใจดีแต่ไม่ใจอ่อน

22 มกราคม 2024|

การเลี้ยงดูเชิงบวกแบบใจดีแต่ไม่ใจอ่อน คือ การที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกโดยคาดหวังให้เขาทำในสิ่งที่เหมาะสมกับวัย และสิ่งที่จำเป็นต่อคุณภาพชีวิตของลูก 1.พ่อแม่กำหนดขอบเขตข้อจำกัดชัดเจน (Boundary setting) จากการตั้งกติกาของครอบครัวร่วมกัน เช่น -กฏ 3 ข้อ (ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ทำร้ายตนเอง ไม่ทำลายข้าวของ)

Infographic รับฟังเสียงของเด็ก

21 ธันวาคม 2023|

รับฟัง “เสียงของเด็ก” หลักการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยร่วมลงนาม ระบุไว้ว่า 'เด็กมีสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่ส่งผลกระทบถึงชีวิตและอนาคตของพวกเขา' การรับฟัง “เสียงของเด็ก” ไม่ใช่ฟังแค่เสียงที่เปล่งออกมาเป็นคำพูดหรือเสียง แต่เป็นการรับฟังลูก เพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการของลูกที่แสดงออกมา  ซึ่งการรับฟังที่ดีประกอบไปด้วย ข้อที่ 1

มัลติมีเดีย

เมื่อปี พ.ศ.2535 ประเทศไทยลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ผ่านมาแล้ว 31 ปีประเทศไทยมีการดำเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอย่างไรบ้าง ผ่าน 4 มาตรการหลัก คือ มาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางการบริหาร มาตรการทางสังคมและมาตรการทางการศึกษา ดูเพิ่มเติม

แนะนำลิงก์

: 2,224
Go to Top