ทุกวันนี้… เด็กๆ อยู่ท่ามกลางสถานการณ์เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในหลายๆรูปแบบ ผู้ปกครองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ซึ่งมีทักษะอยู่ 2 อย่างที่จำเป็นต่อการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยง คือ ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการปฎิเสธ

ก่อนที่เด็กจะนำตนเองไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง หรือทักษะการตัดสินใจ มีอีกชื่อว่าคำถาม 3 ข้อ เพื่อประเมินว่าการกระทำนั้นหรือคำขอนั้นจะนำพาตนเองไปสู่อันตรายได้หรือไม่ โดยคำถาม 3 ข้อ ประกอบด้วย

1) รู้สึกดีหรือไม่ดี

2) ถ้าทำตามคำขอหรือไปตามที่เขาบอกผู้ใหญ่จะรู้ไหมว่าอยู่ไหน และ

3) ถ้าไปหรือทำตามที่เขาขอแล้วเกิดเหตุร้ายขึ้นจะมีใครช่วยทันไหม

ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งตอบว่า “ไม่” ห้ามทำตามคำขอหรือไปตามที่บุคคลคนนั้นบอกเด็ดขาด

แต่ถ้าเด็กไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง เด็กต้องเรียนรู้วิธีการหนีรอดจากสถานการณ์เสี่ยงนั้นๆ โดยใช้ ทักษะการปฏิเสธ ประกอบด้วย 3 ข้อ คือ

1) หลีกเลี่ยงออกจากสถานการณ์เสี่ยง

2) ร้องเสียงดังว่า “ไม่” หรือ “ช่วยด้วย”

3) วิ่งหนีไปบอกผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้เพื่อขอความช่วยเหลือ

แต่ทางที่ดีเด็กๆจะต้องสามารถประเมินความเสี่ยงได้ และมองว่าไม่ปลอดภัย เด็กๆก็ต้องไม่ไปหรือไม่ทำตามคำขอนั้นๆเด็ดขาด

: 285