การดูแลจิตใจของผู้ดูแลเด็ก ระดับครอบครัวและชุมชนในภาวการณ์ระบาดโควิด-19

ภาวะวิกฤต หรือสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางอารมณ์และจิตใจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จนทำให้ไม่สามารถใช้วิธีคิดหรือการปฏิบัติตนในภาวะปกติมาจัดการได้ จึงมีเทคนิคที่ผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตจะต้องดูแลตนเอง เพื่อให้มีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์และจิตใจ ในการปรับตัวและฟื้นตัวคืนสู่ภาวะปกติ เพื่อสามารถดูแลตนเองและคนที่อยู่ในความดูแลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก จะช่วยให้พวกเขาดำเนินชีวิตต่อไปในทางที่ดี เมื่อผ่านภาวะวิกฤตนั้นไปได้ โดยมี 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

1.เข้าใจสัญญาณของภาวะเครียดและผลกระทบของภาวะเครียดของตนเองและเด็ก ในครอบครัว เทคนิคสำคัญ

 • หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย จิตใจ พฤติกรรมที่เกิดจากความเครียด
 • ยอมรับ และพยายามหาทางแก้ไขปัญหาที่ทำให้เครียดโดยเร็ว

2.จัดการกับความเครียดของตนเองและเด็กในครอบครัวเป็นประจำ เทคนิคสำคัญ 5 ปรับ

 • ปรับอารมณ์
 • ปรับความคิด
 • ปรับการกระทำ
 • ปรับเป้าหมาย
 • ปรับสิ่งแวดล้อม

3.เติม สร้างเสริมความสามารถในการสร้างพลังสุขภาพจิต เทคนิคสำคัญ 3 เติม

 • เติม ศรัทธา
 • เติมมิตร
 • เติม จิตใจให้กว้าง

4.หาช่องทางการปรึกษา เพื่อดูแลจิตใจและการได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เมื่อพบความผิดปกติทางจิตใจที่ไม่สามารถรับมือได้ เทคนิคสำคัญ

 • พูดคุย ระบายกับคนที่ไว้ใจ
 • รับบริการทางสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นสายด่วน เช่น 1667 1323 หรือ การเข้าพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ข้อมูล : คู่มือการสนับสนุนทางจิตใจ และจิตสังคม สำหรับเด็กและครอบครัว ระดับชุมชน ในภาวการณ์ระบาดโควิด-19

อินโฟกราฟิก  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

  (* สำคัญต้องกรอก)

  : 285