การปล่อยปละละเลย เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก ไม่ควรมองข้าม เพราะการปล่อยปละละเลยสามารถสร้างผลกระทบต่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กในอนาคตได้อย่างมากมาย

การปล่อยปละละเลย  ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพ่อแม่ นั่นคือ หากพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กไม่ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม  ถือว่าเด็กๆ เหล่านั้นกำลังถูกปล่อยปละละเลย

บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก คือ การเลี้ยงดู ดูแล ปกป้องและคุ้มครองเด็ก

บทบาทของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูก คือ การที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกให้ลูกเติบโตตามพัฒนาการที่ควรจะเป็น ไม่ใช่แค่การดูแลเรื่องปัจจัย 4 เท่านั้น แต่เป็นการดูแลเรื่องพัฒนาการทุกด้านของลูกให้เป็นไปตามวัย ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสติปัญญา ด้านครอบครัว และด้านสังคมของลูก เช่น การสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์ของตัวเอง และรู้วิธีการจัดการอารมณ์ การเลี้ยงดูที่ทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า การให้เวลาแก่ลูก การมีส่วนร่วมในชีวิตลูก การเป็นแบบอย่างของพ่อแม่ที่ดี ฯลฯ

บทบาทของพ่อแม่ในการดูแลลูก คือ การที่พ่อแม่ดูแลลูกให้อยู่ในสภาพปกติ ดำเนินชีวิตเป็นปกติสุข พ่อแม่จะต้องดูสภาพความเป็นอยู่ของลูกว่าลูกมีความสุขหรือมีความทุกข์อย่างไร มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นอย่างไร ดูแลความปลอดภัยของลูก รวมถึงทำให้ลูกสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

บทบาทของพ่อแม่ในการปกป้องลูก คือ การที่พ่อแม่ดูแลลูกไม่ให้ได้รับอันตรายต่างๆ หรือไม่ให้ลูกประสบกับปัญหา โดยพ่อแม่ควรจะประเมินภัยอันตรายหรือปัญหาที่มีโอกาสาจะเกิดขึ้นกับลูกไว้ล่วงหน้า และป้องกันไม่ให้ลูกพบเจอกับอันตรายหรือปัญหาดังกล่าว รวมถึงให้ลูกหลีกเลี่ยงจากอันตรายนั้นๆ นอกจากนี้หากลูกประสบกับปัญหาหรือภัยอันตรายใดๆ พ่อแม่ควรเข้าไปช่วยแก้ปัญหา ช่วยลูกคลี่คลายปัญหานั้นๆ ช่วยเหลือลูกในทุกด้านที่ลูกต้องการ

บทบาทของพ่อแม่ในการคุ้มครองลูก คือ การที่พ่อแม่คุ้มกันภัยให้ลูก เมื่อลูกได้รับอันตรายต่างๆ หรือเมื่อลูกมีปัญหา พ่อแม่ควรเข้าไปคุ้มครอง เช่น ลูกถูกครูลงโทษรุนแรง พ่อแม่ควรเข้าไปคุ้มครองไม่ให้ลูกได้รับความรุนแรงต่อไป

'หากพ่อแม่ไม่ได้ทำตามบทบาทเหล่านี้ นั่นหมายถึง พ่อแม่..กำลังปล่อยปละละเลยลูกโดยไม่รู้ตัว'

แหล่งที่มา :  คู่มือเลี้ยงดูลูก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 422