รู้ไหมเด็กทุกคนมีสิทธินะ !!

เด็กทุกคนมีสิทธิ สิทธิเหล่านี้ถูกเขียนไว้ใน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ  ประเทศไทยลงนามภาคยานุวัติรับรอง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 หมายความว่า รัฐบาลมีพันธะผูกพันที่จะดำเนินการให้เด็ก ๆ ทุกคนในประเทศไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติด้วย

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีทั้งหมด 54 ข้อ มีสาระสำคัญเรื่องสิทธิของเด็ก 4 ด้าน ได้แก่

1.สิทธิที่จะมีชีวิตรอด :  มีชื่อ  มีครอบครัว และมีสุขภาพแข็งแรง

ตั้งแต่แรกเกิด เด็กๆ มีสิทธิที่จะมีชีวิตรอด ได้รับการจดทะเบียนเกิด มีสิทธิที่จะมีชื่อ  มีสัญชาติ และได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน ไม่ถูกแยกจากครอบครัว รวมทั้งได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม โดยรัฐมีหน้าที่ประกันสิทธิเหล่านี้ และจัดหาบริการพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีชีวิตรอด และเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็น ด้านสาธารณสุขด้านโภชนาการ มีอาหารที่ดีมีประโยชน์ที่เหมาะสำหรับเด็ก มีน้ำดื่มที่สะอาด  ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน ที่สะอาด ตลอดจนโอกาสเข้าถึงการพัฒนาต่อไปในอนาคต ฯลฯ

2.สิทธิในการพัฒนา เติบโต ได้เรียนรู้และได้เล่นสนุก

เด็กๆ จะต้องได้รับบริการพัฒนาปฐมวัย และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่หลากหลาย โดยมีพ่อแม่เป็นผู้คอยช่วยแนะนำ ขณะที่เด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ เช่น เด็กพิการ ต้องได้รับการดูแลให้มีชีวิตที่ปกติสุข ได้รับโอกาสพัฒนาและการศึกษาที่เหมาะสม ให้สามารถเติบโตพึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในชุมชน  สิทธิด้านการพัฒนานี้นี้ยังหมายรวมถึงการต่อยอดไปสู่ทักษะเฉพาะต่างๆ การพัฒนาความสามารถทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่จะทำให้เด็กๆ ได้ก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

3.สิทธิในการมีส่วนร่วม พูดในสิ่งที่คิด รู้สึก และได้รับการรับฟัง โดยไม่เลือกปฏิบัติและถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง

หลักการอนุสัญญาสิทธิเด็กที่ประเทศไทยร่วมลงนาม ระบุไว้ว่า 'เด็กมีสิทธิในการแสดงออกและมีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่ส่งผลกระทบถึงชีวิตและอนาคตของพวกเขา'

4.สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง

ได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจทุกรูปแบบ รวมถึงการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ การใช้สารเสพติด และการค้ามนุษย์ มีสิทธิที่จะอยู่อย่างปลอดภัย  หมายความว่า

  • ใครจะมาทุบตีหรือทำให้เด็กบาดเจ็บ ไม่ว่าในรูปแบบใดไม่ได้
  • ใครก็มาสัมผัสเด็ก หรือให้เด็กดูอะไรที่ทำให้เด็กไม่สบายใจหรือรู้สึกอึดอัดไม่ได้
  • หากเด็กมีอะไรที่จำเป็นต้องได้รับ ผู้ใหญ่ต้องช่วยให้เด็กได้รับสิ่งนั้น
  • ใครจะมาใช้งานเด็กจนไม่ได้ไปโรงเรียน เล่น และเติบโตอย่างสมบูรณ์ไม่ได้
  • ใครจะมากลั่นแกล้ง พูดดูถูก หรือทำให้เด็กรู้สึกไม่สบายใจทั้งในชีวิตจริงและทางออนไลน์ไม่ได้

ผู้ใหญ่มีหน้าที่ทำให้เด็กได้รับสิทธิเหล่านี้ และปกป้องคุ้มครองเด็กให้เติบโตขึ้นอย่างอยู่ดี มีสุข และปลอดภัย

ข้อมูล คัดย่อบางส่วนจากเอกสารที่ตรงนี้ปลอดภัยสำหรับเธอ นโยบายคุ้มครองเด็ก TDH  และ https://www.unicef.org/thailand/th/what-is-crc

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 285