นับตั้งแต่ปี 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประชากรทุกระดับ ทุกองค์กร ซึ่งบางแห่งต้องหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวหรือถาวร มีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียน การทำงานให้รองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น   ไม่เพียงวิถีชีวิตของผู้ใหญ่ที่ปรับเปลี่ยนไปเท่านั้น  เด็กก็ได้รับผลกระทบและต้องปรับตัว ต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือ หยุดเรียนชั่วคราวเมื่อมีการแพร่ระบาดหนัก บางครอบครัวสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ มีการจัดกิจกรรมที่บ้านเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ทำตลอดเวลาที่หยุดอยู่บ้าน แต่สำหรับเด็กในบางครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก พ่อแม่ผู้ปกครองมีความกังวล ความเครียดไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างปกติ ไม่มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกับลูก เด็กต้องอยู่บ้านโดยไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล่นเกม ติดมือถือ

ในปี 2563 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีการจัดทำชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก #เล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19 ขึ้นโดยส่งมอบให้กับเด็กที่ได้รับโควิด-19 และอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 3แห่งในกรุงเทพฯ จำนวน 125 ชุด  และส่งมอบให้กับเด็กในพื้นที่ชุมชนคุ้มครองเด็กทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จำนวน 101 ชุด เนื่องจากเด็กหยุดไม่มีกิจกรรมทำ นอกจากการเล่นเกม  ติดมือถือ  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพและการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต มูลนิธิฯ จึงจัดทำชุดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เด็กมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทำในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

และเนื่องในโอกาสครบรอบการทำงานปีที่ 40 ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ด้วยความห่วงใยเด็กและครอบครัวต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ มูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการ “ถุงพาเพลิน” ชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก และสร้างสุขในครอบครัว ขึ้นอีกครั้งเพื่อส่งมอบให้กับเด็กและครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนคุ้มครองเด็กในพื้นที่ห่างไกล และในกลุ่มเด็กเปราะบาง  จำนวน 2,500 ชุด เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้ได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัว

กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับ

สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี

1.เด็กและครอบครัวในพื้นที่เครือข่ายชุมชนคุ้มครองเด็ก (พื้นที่ห่างไกล/ต่างจังหวัด)

2.เด็กและครอบครัวในพื้นที่เครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก (พื้นที่ห่างไกล/ต่างจังหวัด)

3.เด็กและครอบครัวในกลุ่มเปราะบาง

ระยะเวลาดำเนินการ

เมษายน- ธันวาคม 2564

(โดยส่งมอบให้เด็กและครอบครัวในช่วงเดือน กรกฎาคม กันยายนและธันวาคม*)

จำนวนผลิต                  2,500  ชุด

ชุดกิจกรรม  ประกอบด้วย

 • เกมเสริมการเรียนรู้ เช่น เกมปริศนาอักษรไขว้ เกมลับสมองเชาวน์ปัญญา  ฯลฯ
 • เกมเสริมทักษะ เช่น เกมบันไดงูเสริมทักษะความปลอดภัย
 • ศิลปะ/งานประดิษฐ์ เช่น  ศิลปะแมนดาลา  พับกระดาษ  ฯลฯ
 • กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมการเกษตร เช่น ปลูกต้นอ่อนผัก
 • หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก
 • เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ
 • ชุดอุปกรณ์การเรียน เช่น ดินสอ ยางลบ สีไม้ กระดาษวาดรูป
 • หนังสือนิทาน หรือ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • ชุดสื่อความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กสำหรับผู้ปกครอง เช่น ปกป้องเด็กจากภัยทางเพศ

*ชุดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถร่วมสนับสนุนชุดกิจกรรม “ถุงพาเพลิน”  ได้ในหลากหลายรูปแบบ

 • บริจาคเงินสมทบทุนผลิตถุงพาเพลิน ชุดละ 99 บาท
 • บริจาคสิ่งของเพื่อใส่ในถุงพาเพลิน ได้แก่ ดินสอ  ยางลบ สีไม้(กล่องเล็ก) สีชอล์ค สีเมจิก หน้ากากอนามัย  สเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กระดาษวาดรูป/สมุดวาดเขียน(ขนาดเอสี่)  สมุดระบายสีแมนดาลา  กระดาษพับโอริกามิ  หนังสือนิทาน หรือวรรณกรรมสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี   กระดาษสี  ไหมพรม  กาวหลอดเล็ก  เกมส่งเสริมพัฒนาการต่างๆ
 • บริจาคเงินสมทบทุนผลิตถุงพาเพลิน (กรณีบริจาคตั้งแต่ 10,000 -30,000 บาทมูลนิธิฯ จะใส่โลโก้ผู้สนับสนุนบนถุงกิจกรรมและได้รับใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้)

ติดต่อประสานงาน

งานระดมทุน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

โทรศัพท์ 0 -2412 – 0739  0- 2412 -1196  หรือ 086  802  7210

อีเมล์ cpcrdonation@gmail.com

ตัวอย่างชุดกิจกรรมที่เคยจัดทำและส่งมอบให้กับเด็ก

ถุงพาเพลิน..ถุงเติมสุขครอบครัว

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนถุงพาเพลินฯ

“ถุงพาเพลินเล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19” พร้อมส่งถึงมือเด็ก ๆ แล้ว

#แกนนำชุมชนคุ้มครองเด็ก อาสาลงพื้นที่ส่งมอบความสุข กับชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก

อาสาฯพร้อมลุยเพื่อเด็ก ช่วงโควิด-19

: 763