การเตรียมความพร้อมและคุ้มครองเด็กผู้เสียหายในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

เมื่อเด็กถูกกระทำความรุนแรงหรือถูกแสวงหาประโยชน์ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือแล้ว กรณีมีการแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำความผิด จำเป็นต้องมีการเตรียมความเด็กก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ในระหว่างกระบวนการยุติธรรมทั้งในขั้นตอนการให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน  และการเบิกความในชั้นศาล  การที่จะนำเด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจำเป็นต้องได้ข้อเท็จจริงจากปากคำของเด็ก การได้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมีความยากง่ายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น พัฒนาการตามวัย สภาวะทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา รูปแบบการถูกกระทำความรุนแรง ระยะเวลาการถูกกระทำ การได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์จิตใจจากผู้เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้มีความจำเป็นต้องดูแลสภาพจิตใจหลังจากเด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วย

เป้าหมายในการให้การสนับสนุนและเตรียมตัวที่ดีแก่ผู้เสียหาย คือ การทำให้ผู้เสียหายสามารถให้การได้ดีที่สุด เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ระบบยุติธรรมสามารถทำหน้าที่ในการให้ความยุติธรรมได้อย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์การเตรียมความพร้อมและคุ้มครองเด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

1. เพื่อให้ผู้เสียหายเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการบอกเล่าข้อเท็จจริงต่อกระบวนการยุติธรรม
2. เพื่อให้ผู้เสียหายเข้าใจการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในแต่ละขั้นตอน
3. เพื่อช่วยลดแรงกดดันที่เกิดจากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4. เพื่อบำบัดฟื้นฟูเด็กให้พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
5. เพื่อบำบัดฟื้นฟูเด็กเมื่อได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
6. เพื่อให้เด็กทราบถึงสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุนพยานเด็ก

การที่จะทำให้ผู้เสียหายสามารถให้การได้ดีที่สุดนั้น มิได้เป็นเพียงความรับผิดชอบของผู้ดูแลเท่านั้น องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบยุติธรรมสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดความเครียดของผู้เสียหายได้   การที่ผู้เสียหายไม่ต้องเผชิญกับความเครียดมากเกินไป จะทำให้พวกเขาสามารถให้การได้อย่างครบถ้วนและคำให้การก็มีความสอดคล้องกันมากที่สุด

รูปแบบการเตรียมความพร้อม

การเตรียมความพร้อมเด็กนอกจากจากการพูดคุยทำความเข้าใจ การอธิบายด้วยรูปภาพแล้ว การพาเด็กไปเห็นสถานที่จริง  การไปพบผู้เกี่ยวข้องก่อนการให้ปากคำหรือเป็นพยานเบิกความในชั้นศาลจะช่วยให้เด็กคลายความกังวล มีความพร้อมให้ข้อเท็จจริงต่อกระบวนการยุติธรรม

เรียนรู้เรื่องการคุ้มครองเด็กเพิ่มเติมได้ที่ : หลักสูตรคุ้มครองเด็กออนไลน์ 

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 285