English Site

สิทธิหนูอยู่ไหน

…เด็กมิใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เด็กถือเป็นสมบัติของมนุษยชาติ ที่ทุกคนต้องมีส่วนในการกำหนดและรับผิดชอบร่วมกัน โดยไม่จำเป็นให้เด็กต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้ทวงถาม 'สิทธิหนูอยู่ไหน' ???

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

(* สำคัญต้องกรอก)

: 1,080