เนื่องในโอกาสเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก โครงการผู้พิทักษ์เด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดทำโปสเตอร์รณรงค์ชุดพิเศษเพื่อร่วมกันรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปที่อยู่แวดล้อมเด็ก ตั้งแต่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู คนในชุมชน คนในสังคม และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมกันดูแล คุ้มครองเด็ก ให้เด็กได้รับความปลอดภัย ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมตามวัยตามพัฒนาการ และสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได้รับตามที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กสหประชาชาติระบุไว้  โดยมีทั้งหมด 6 ชุด

ชุดที่ 1  หยุดเมินเฉย

การทำร้ายร่างกาย ทำร้ายจิตใจ และการทอดทิ้งเด็ก ยังคงเกิดขึ้นกับเด็กในสังคม เราสามารถมีส่วนร่วมหยุดการกระทำเหล่านั้นได้ เพียงไม่เมินเฉยกับสิ่งที่เห็น  เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก ให้เข้าช่วยเหลือหรือโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โทร 02412 0739

ชุดที่ 2  เป็นหูเป็นตา

เด็กๆ คือ ลูกหลานของเราทุกคน ช่วยกันเป็นหูเป็นตา  สอดส่องดูแลเด็กๆ ให้ปลอดภัย หากพบเห็นเด็กถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ ให้โทรแจ้งต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  หรือ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โทร 02412 0739

ชุดที่ 3 คุณก็เป็นผู้พิทักษ์เด็กได้

คุณสามารถช่วยเหลือเด็กให้รอดพ้นจากการถูกทำร้ายทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายได้ เพียงยื่นมือเข้าช่วยเหลือ พบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรง พฤติกรรมเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของเด็ก ติดต่อหน่วยงาน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โทร 02412 0739

ชุดที่ 4 พลังของผู้พิทักษ์เด็ก

ใช้มือถือของคุณให้เกิดประโยชน์ และเป็นพลังในการปกป้องคุ้มครองเด็ก เมื่อพบเห็นเด็กถูกทำร้าย โปรดโทรแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 หรือ  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โทร 02412 0739

ชุดที่ 5 ทารุณกรรมหรือทำโทษ

หลายคนมักคิดว่า การใช้วิธีการและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตี ต่อย เตะ ไม้แขวนเสื้อ เข็มขัด ไม้เรียว กักขัง บุหรี่จี้ เป็นการทำโทษเด็ก อบรมสั่งสอนเพื่อไม่ให้เด็กกระทำอีก  แต่ในความเป็นจริงแล้ว พฤติกรรมเหล่านี้ถือเป็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก เข้าข่ายการทารุณกรรมเด็ก  ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเป็นระยะเวลายาวนาน   หากพบเห็นการทารุณกรรมเด็ก โทรแจ้งต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  หรือ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โทร 02412 0739

ชุดที่ 6  แค่โทร (you call they don't cry)

การกระทำความรุนแรงต่อเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะยาวทั้งปัญหาทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสติปัญญา  คุณสามารถหยุดความรุนแรงต่อเด็กได้เพียงแค่โทรแจ้งขอความช่วยเหลือเมื่อพบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก โทรแจ้งต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 หรือ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โทร 02412 0739

“ผู้พิทักษ์เด็ก..คุณก็เป็นได้”

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    อัลบั้มภาพ

    : 0