English Site

ตัวฉันเป็นของฉัน เสริมสร้างทักษะป้องกันภัยทางเพศให้กับเด็ก

>>>>ตัวฉันเป็นของฉัน เสริมสร้างทักษะป้องกันภัยทางเพศให้กับเด็ก

“ผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่า จากเดิมที่เด็กเคยแก้ผ้าอาบน้ำกับน้องชายทุกวัน เพราะว่ากลัวผี  แต่หลังจากที่เด็กผ่านการอบรมกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน เรื่องอวัยวะปกปิด ที่มูลนิธิฯมาอบรมให้ เด็กก็ไม่อาบน้ำกับน้องแล้ว และปิดห้องน้ำมิดชิด เพราะรู้ว่าอวัยวะปกปิด เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ควรให้ใครมาเห็นหรือมาสัมผัส..”

คำบอกเล่าของคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ผ่านการอบรมตัวฉันเป็นของฉัน

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ริเริ่มให้มีหลักสูตรตัวฉันเป็นของฉันตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 โดยได้ประยุกต์มาจากโปรแกรม “Feeling Yes Feeling No” ของNational Film Board ประเทศแคนาดา โดยนำมาประยุกต์ใช้กับเด็กระดับชั้นป.4-ป.6 กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉันมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในตัวเด็กผ่านการเสริมสร้างความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเสริมสร้างความมั่นใจในการปกป้องตนเอง นอกจากนี้ยังเสริมสร้างการเรียนรู้การแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เสี่ยงในรูปแบบต่างๆ รู้จักวิธีการปกป้องตัวเองและสามารถไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้ กระบวนการเรียนรู้หลักสูตรตัวฉันเป็นของฉัน เป็นการเรียนรู้โดยเริ่มจากสิ่งที่ยู่ใกล้ตัวเด็กออกไปสู่สิ่งที่อยู่รอบๆตัว ตั้งแต่เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน การมองเห็นคุณค่าในตัวเอง การสัมผัสและความรู้สึก ความปลอดภัยส่วนตัว การล่วงเกินทางเพศ ทักษะการป้องกันตัวให้พ้นจากอันตราย และการขอความช่วยเหลือ

ในช่วงเริ่มต้น มูลนิธิฯได้พัฒนากิจกรรมตัวฉันเป็นของฉันในรูปแบบของละครเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักสูตรตัวฉันเป็นของฉัน พร้อมด้วยซีดีละครประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยนำไปอบรมต่อให้กับครูและผู้ที่มีโอกาสสอนเด็กในระดับชั้นป.4-ป.6  จากการนำเอาหลักสูตรตัวฉันเป็นของฉันพร้อมซีดีไปทำกิจกรรมกับเด็ก พบว่าเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สื่อดีวีดีชุดนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจจะนำไปเผยแพร่ต่อให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยทางเพศต่อไป

สนใจกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน ติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โทรศัพท์ 02412-0738  0-2864-3381  0-2864-3773 อีเมล์ cpcr.cpcr@gmail.com  www.thaichildrights.org

: 466
2018-03-10T18:30:21+00:00 4 กุมภาพันธ์ 2013|วิดีโอ|