มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “สถานการณ์นโยบายกัญชาของประเทศไทย ควรจะปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างไร?” วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-11.30 น. ทาง ZOOM  ร่วมแลกเปลี่ยนโดย.. 1.ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล นักวิทยาศาสตร์ Centre for Addiction and Mental Health, Canada 2.รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3.นางสาว วาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

ทุกคนทราบดีว่ากัญชามีทั้งประโยชน์และโทษ ปัญหา คือ ควรกำหนดนโยบายกัญชาอย่างไรเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และหลีกเลี่ยงโทษได้ ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติดตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ในขณะที่ยังไม่มีมาตรการควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิดอย่างเพียงพอ ประชาชน องค์กร และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ จำเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริง เพื่อร่วมกันปกป้องเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัย

: 285