เนื่องในโอกาส “วันสิทธิเด็กสากล” ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี และในปี 2565 ครบรอบ 30 ปีที่ประเทศไทยร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดทำคลิปวิดีโอชุดพิเศษ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก เพื่อเสนอข้อคิดเห็นต่อการทำงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็กและคุ้มครองเด็กในประเทศไทย คุณสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ อดีตกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติและอดีตประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐ ไว้อย่างน่าสนใจ

“..ขอร้องหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการใช้มาตรการทางการบริหาร มาตรการทางสังคม และมาตรการทางการศึกษา เพื่อทำให้เกิดระบบคุ้มครองเด็ก ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ที่จะทำให้เกิดระบบคุ้มครองเด็กอย่างแท้จริง..”

: 285