ในปี 2565 ครบรอบ 30 ปีประเทศไทยลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แต่ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก และการใช้ความรุนแรงต่อเด็กยังมีอยู่ในสังคมไทย เราควรจะทำอย่างไรเพื่อร่วมกันปกป้องคุ้มครองเด็ก รศ.อภิญญา เวชยชัย ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และ นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้มีข้อเสนอแนะต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และความร่วมมือของประชาชน เพื่อช่วยกันดูแลเด็กๆ ให้อยู่ดี มีสุข และปลอดภัย

: 285