เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะภัยทางเพศ ยังคงเกิดขึ้นกับเด็กๆ ในทุกวัน ทำอย่างไรจะให้ลูกหลานของเราปลอดภัย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีคำแนะนำสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการสอนให้ลูกหลานดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยทางเพศ

ด้วยการสอนให้เด็กรู้จักดูแลร่างกายของตนเอง “ตัวฉันเป็นของฉัน” รู้จักพื้นที่ส่วนตัว อวัยวะปกปิด ที่ห้ามใครมาสัมผัส ดู

รู้จักการประเมินสถานการณ์เสี่ยงด้วยหลักคำถาม 3 ข้อ

และหากเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยเด็กๆสามารถขอความช่วยเหลือได้

: 195