English Site

สารคดี ชุมชนคุ้มครองเด็ก

>>>>สารคดี ชุมชนคุ้มครองเด็ก

“มีความรู้สึกว่าจุดประกายของน้ามะ เกิดจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ได้มาทำงานเต็มที่กับคนในชุมชน”  วไลภรณ์ ปาไหน เครือข่ายพ่อแม่ชุมชนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่

“รู้สึกว่ามีประโยชน์กับตัวเรา กับครอบครัว และเพื่อนบ้านในชุมชน”  รอหีม ดาราพงศ์ เครือข่ายพ่อแม่ชุมชนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่

“กิจกรรมที่เรามาแบ่งปันความรู้ให้กับเด็ก ความรู้ให้กับชุมชน มันเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นกิจกรรมที่เราภูมิใจในตัวเองมากที่สุด”  ปราณี วาสภักดี ประธานชุมชน2 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต

“ต้องการอยากให้คนในชุมชน ออกมาร่วมทำสิ่งที่ดีๆ อย่างนี้แล้วก็ให้มีจิตอาสา ถ้าลูกเราปลอดภัย เด็กคนอื่นก็ปลอดภัย เด็กในชุมชนก็ปลอดภัย”  บุญสิตา ประเสริฐทรัพย์ คณะทำงานศูนย์บริการครอบครัว

เสียงสะท้อนของตัวแทนชุมชนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก  ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาให้เกิดเครือข่ายในชุมชนในการดูแลเด็กและครอบครัว อาทิ เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายแกนนำชุมชน

ภายใต้กรอบเนื้อหาชุมชนคุ้มครองเด็ก ได้แก่ การดำเนินงานในชุมชนเพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุและภัยบุคคล การดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาหรือมีความเสี่ยง การส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว

โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก เป็นโครงการที่พัฒนาให้เกิดเครือข่ายในชุมชนในการดูแลเด็กและครอบครัว อาทิ เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายแกนนำชุมชน ภายใต้กรอบเนื้อหาชุมชนคุ้มครองเด็ก ได้แก่ การดำเนินงานในชุมชนเพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุและภัยบุคคล การดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาหรือมีความเสี่ยง การส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย

  • การอบรมเครือข่ายต่างๆ
  • การจัดเวทีเรียนรู้ในชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  • การช่วยเหลือชุมชนในการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยในชุมชน
  • การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว อาทิ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมค่ายครอบครัว เป็นต้น
: 691
2018-02-11T14:46:42+00:00 1 สิงหาคม 2017|วิดีโอ|