งานบ่อแดงเดินเพลิน @ หาดแสนสุข

สนุก มีสาระ และสร้างสุขให้ทุกคนในครอบครัว

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) ชมรมวิจัยชุมชนตำบลบ่อแดง และหน่วยงานในพื้นที่กว่า 30 หน่วยงาน เนรมิตบริเวณหาดแสนสุข ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และสร้างสุขสำหรับเด็กและครอบครัว ในงาน “บ่อแดงเดินเพลิน @ หาดแสนสุข” ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

งานบ่อแดงเดินเพลิน@หาดแสนสุข ตำบลบ่อแดง จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันในวันหยุด ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว  รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการสร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรมดีๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความรุนแรง ลดความเสี่ยงที่เกิดกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และสร้างให้พื้นที่หาดแสนสุขเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัวชาวสงขลาต่อไป

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย บูธกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว จำนวน 26 บูธ  ซึ่งมาจาก 25 หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบล โดยออกแบบกิจกรรมภายใต้แนวคิดหลัก 3 ส คือ  สนุก มีสาระ และสร้างความสุข มุ่งเน้นกิจกรรมที่เด็ก เยาวชน ครอบครัวได้ฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันในครอบครัว เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้อีกด้วย อาทิ กิจกรรมทำขนมท้องถิ่น สลัดโรลผักสลัดอินทรีย์ ทำว่าว ทำสบู่จากตาลโตนด สาธิตการช่วยเหลือคนจมน้ำและความปลอดภัยทางถนน เล่นบอร์ดเกม Safety Ranger เสริมทักษะการป้องกันตนเองจากภัยอันตรายบุคคล บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง บ้านนี้มีรัก  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก ศิลปะประดิษฐ์ เป็นต้น

กิจกรรมการแสดงบนเวที เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน แสดงความสามารถทั้งการเล่นดนตรีไทย การแสดงละคร “ตัวฉันเป็นของฉัน” เสริมทักษะป้องกันภัยทางเพศให้กับเด็ก  ละครสะท้อนปัญหาการรังแกกันในเด็ก และการแสดงจากกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน

โดยพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นายโดมเดช ขุนกลับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง และประธานคณะทำงานบ่อแดงเดินเพลิน@หาดแสนสุข เป็นตัวแทนหน่วยงานร่วมจัดงาน กล่าวถึงที่มาของการจัดงาน เริ่มต้นจากปี 2562  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ ชมรมวิจัยชุมชนตำบลบ่อแดง โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข ภายใต้โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก จนเกิดเป็นคณะทำงานและเครือข่ายครอบครัวขึ้น จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทีมคณะทำงานและเครือข่ายครอบครัวเห็นว่า ตำบลบ่อแดงควรจะมีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดงมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้หาดแสนสุขเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวด้วย จึงเป็นที่มาให้คณะทำงานชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบ่อแดงทั้งภาคราชการและภาคประชาชนร่วมมือกันออกแบบ งาน “บ่อแดงเดินเพลิน@หาดแสนสุข”เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวในตำบลบ่อแดงและตำบลใกล้เคียงได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โรงเรียนวัดบ่อแดง  ชมรมวิจัยชุมชนตำบลบ่อแดง (องค์กรสาธารณประโยชน์)  กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม  หน่วยงานต่างๆ ทั้งในอำเภอสทิงพระ และในจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 35 องค์กร เพื่อร่วมกันจัดงานในครั้งนี้

นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรหลักที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและเชื่อมประสานความร่วมมือให้เกิดการจัดงานในครั้งนี้ กล่าวถึงความสำคัญของการมีพื้นที่สร้างสรรค์และสร้างสุขสำหรับเด็กและครอบครัวในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ว่า มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กริเริ่มกิจกรรมเดินเพลิน หรือ kid street มาตั้งแต่ปี 2561 โดยในช่วง 2-3 ปีแรก มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในกรุงเทพมหานครตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่ต่างๆ ได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว โดยความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นการดึงเอาทรัพยากรและศักยภาพของคนในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและครอบครัว อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความร่วมมือของคนในพื้นที่และช่วยกระชับให้เกิดความสามัคคี นอกจากนี้การที่พื้นที่มีกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กและครอบครัวจะเป็นการช่วยสร้างโอกาสให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมดีๆร่วมกัน ส่งผลให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน ในปี 2565 เป็นครั้งที่ 2 ที่มูลนิธิฯ ร่วมจัดกิจกรรมเดินเพลิน ต่างจังหวัดโดยครั้งแรกกิจกรรมจัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในครั้งที่ 2 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง ชมรมวิจัยชุมชนบ่อแดง และ โรงเรียนวัดบ่อแดง จัดกิจกรรมเดินเพลิน @ หาดแสนสุข จากความร่วมมือที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ สำหรับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทในการทำงานอย่างจริงจัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและครอบครัวในตำบลบ่อแดงและพื้นที่ใกล้เคียง และเกิดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ในปีต่อๆ ไป

หน่วยงานหลักที่ร่วมจัดงาน

 1. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง
 3. โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
 4. ชมรมวิจัยชุมชนตำบลบ่อแดง(องค์กรสาธารณประโยชน์)

ภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินงาน

 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา
 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
 4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
 5. สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
 6. วิทยาลัยชุมชนสงขลา
 7. สำนักงานปลัดอำเภอสทิงพระ
 8. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสทิงพระ
 9. สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ
 10. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสทิงพระ
 11. สถานีตำรวจภูธรสทิงพระ
 12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังช้างตาย
 13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรวน
 14. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
 15. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
 16. โรงเรียนสทิงพระวิทยา
 17. โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
 18. โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง
 19. โรงเรียนบ้านท่าหิน
 20. โรงเรียนวัดจันทร์
 21. โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
 22. โรงเรียนวัดห้วยลาด
 23. โรงเรียนบ้านวัดใหม่
 24. โรงเรียนวัดผาสุกาวาส
 25. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยตำบลบ่อแดง
 26. ศูนย์วิสาหกิจชุมชนวิถีโหนด นา เล
 27. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
 28. กลุ่มบ้านแคโมเดล
 29. ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อแดง
 30. กลุ่ม 7 สีหาดมหาราช
 31. กลุ่มสตรีตำบลบ่อแดง

หน่วยงาน/บริษัทที่ร่วมสนับสนุน

 1. องค์กรทุนปาตาจ ประเทศฝรั่งเศส สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน
 2. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด ​(มหาชน)
 3. บริษัท ช สุวรรณศิริ จำกัด
 4. คิวรถสองแถวสทิงพระ
 5. บ้านรังแตน บ่อแดง
 6. หน่วยบริการสทิงพระ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
 7. ร้านบ่อแดง มินิมาร์ท
 8. และขอบคุณผู้ที่ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของทุกท่าน

ชมภาพบรรยากาศภายในงานได้ที่

: 285