นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก พื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

“นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก”  ดำเนินงานภายใต้โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยและอาเซียน ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โดยมุ่งเน้นทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และเด็กในโรงเรียนหรือชุมชน ซึ่งถือเป็นพลังที่สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม

ในปี พ.ศ.2566 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ร่วมมือกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการนำของอาจารย์ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล อาจารย์ประจำคณะ ซึ่งร่วมดำเนินโครงการ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมผลิตสื่อรณรงค์ “นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก” โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน จากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะศิลปศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จะได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องความรุนแรงต่อเด็ก ในหลากหลายมิติ ทั้งสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการป้องกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปต่อยอดสู่การผลิตสื่อรณรงค์ในรูปแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว และมีการเสริมเทคนิคการเล่าเรื่อง การตัดต่อ และการถ่ายทำ เพื่อให้สื่อรณรงค์มีพลังและเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้มีการขยายพื้นที่การฝึกอบรมไปยังกลุ่มเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย อีกจำนวน 40 คน เพื่อสร้าง “นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก” รุ่นเยาว์ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่และเป็นตัวแทนของเด็กที่จะร่วมกันหยุดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก โดยมีนักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก รุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาร่วมเป็นอาสาสมัครคอยเป็นพี่ให้คำแนะนำและสนับสนุนการผลิตสื่อของเด็กนักเรียนในทุกขั้นตอน

และด้วยความมุ่งหวังจะให้พื้นที่อำเภอสันทราย เป็นต้นแบบของพื้นที่ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ที่มีเครือข่ายร่วมรณรงค์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียน ชุมชน ซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญต่อปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ จึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กขึ้นในพื้นที่ ภายใต้ชื่องาน “Love & Care for Children’ #รักเด็กด้วยใจไม่รุนแรง เพื่อรวมพลังร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็ก  โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ประกอบด้วย นักเรียนจากเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอสันทราย เครือข่ายผู้ปกครอง นักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แกนนำชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมรณรงค์ที่หลากหลาย ได้แก่ เดินขบวนรณรงค์ ฉายหนังสั้นรณรงค์ผลงานกำกับและแสดงโดยนักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก เสวนา “คิด(ส์)สร้างสื่อ : พลังของเยาวชนกับการสร้างสรรค์สื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก  บูธกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว จากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ที่สอดแทรกสาระการป้องกันความรุนแรงต่อเด็กผ่านกิจกรรมสนุกสนาน หลากหลายรูปแบบ  เช่น บูธแห่งความรัก บูธจับผิดภาพ บูธโยนห่วงลดความรุนแรง บูธพักเรียนมาพับใจ บูธพูดอย่างไรให้จับใจจู  บูธเส้นทางดวงดาว  และบูธกงล้อมหาสนุก

การดูแลเด็กหนึ่งคนให้เติบโต ต้องใช้พลังของผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่แวดล้อมเด็ก ทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  ร่วมกันดูแลและปกป้องคุ้มครองเด็กๆ ให้ปลอดภัย และเติบโตขึ้นอย่างอยู่ดี มีสุข และปลอดภัย อย่างแท้จริง

ขอบคุณการสนับสนุนทุนจาก German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) และ Terre des hommes Germany องค์การแตร์เดซอมม์ เยอรมนี

ชมคลิปประมวลภาพกิจกรรม 

: 0