10 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนคุ้มครองเด็ก” ภายใต้โครงการพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กในตำบลและโรงเรียน พื้นที่ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านนาคำหลวง โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการทำงานคุ้มครองเด็กในโรงเรียน การรู้จักและเข้าใจนักเรียน การช่วยเหลือนักเรียน และการปฏิบัติต่อเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อให้คุณครูนำไปปรับใช้ในการดูแลเด็ก ปกป้องคุ้มครองให้เด็กนักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข และปลอดภัย

สนับสนุนกิจกรรมโดย German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) และ Terre des hommes Germany

#โรงเรียนคุ้มครองเด็ก

#ตำบลคุ้มครองเด็ก

#ปกป้องด้วยหัวใจเด็กปลอดภัยด้วยคุณครู

อัลบั้มภาพ

: 0