เมื่อวันที่ 23-26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุม “แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2565”  ใน 4 จุดภูมิภาค ได้แก่ 1.ภาคเหนือ 2.ภาคใต้ 3.ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ 4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ zoom

โดยมีผู้บริหารโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ครูที่รับผิดชอบโครงการ เขตพื้นที่การศึกษา และ ผู้เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 2,000 คน ในการประชุมมีการนำเสนอบทเรียนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กจากโรงเรียนต่างๆ ในแต่ละภาค ทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีประสบการณ์การดำเนินงานในเรื่องความปลอดภัย การช่วยเหลือเด็ก และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมและคุ้มครองเด็กนักเรียน และสพฐ.ได้มีการชี้แจงความเชื่อมโยงโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กกับเรื่องนโยบายความปลอดภัยของสพฐ. รวมถึงชี้แจงบทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต่อการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็กอีกด้วย

การประชุมตลอดทั้ง 4 วันได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ให้ครอบคลุมในการดูแลปกป้องเด็กๆ ทุกคนให้อยู่ดี มีสุข และปลอดภัย

#ปกป้องด้วยหัวใจ เด็กปลอดภัยด้วยคุณครู

ผู้สนับสนุนทุนดำเนินการโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  : องค์การทุนปาตาจ Partage ประเทศฝรั่งเศส

สอบถามรายละเอียดโครงการ ติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว โทร.024120738

: 285