20 พฤษภาคม 2565  เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ลงพื้นที่สังเกตการณ์คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์2 เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรม “ตัวฉันเป็นของฉัน” ให้กับเด็กวัยอนุบาล2-3 เพื่อเสริมความรู้และทักษะให้เด็กๆรู้จักดูแลและปกป้องตนเองจากภัยทางเพศ โดยหยิบยกเนื้อหาหลักเรื่อง อวัยวะปกปิด และสัมผัสที่ดีและสัมผัสที่ไม่ดี มาปรับให้เหมาะกับช่วงวัยของเด็ก
เริ่มจากให้เด็กๆ รู้จักอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย /อวัยวะที่เด็กชอบมีอะไรบ้าง  เด็กบางคนชอบสมอง ปาก หัวใจ และคุณครูถามถึงอวัยวะที่อยู่ใต้ร่มผ้า “อวัยวะปกปิด” ที่ห้ามใครมาจับ ดู ดม ซึ่งเด็กๆ ตอบได้ และบ่งบอกได้ว่ามีอวัยวะใดบ้าง เช่น นม ก้น อวัยวะเพศ (เด็กแต่ละคนจะมีการเรียกชื่ออวัยวะเพศที่แตกต่างกัน เช่น ไดโนเสาร์ ช้างน้อย จู๋ จิ๋ม )
สัมผัสที่ดีและสัมผัสที่ไม่ดี คุณครูแสดงบทบาทสมมติให้เห็นถึงวิธีการสัมผัสแบบต่างๆ แล้วให้เด็กๆ ตอบความรู้สึกว่าดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ นอกจากนี้คุณครูได้ยกตัวอย่างหากมีคนมาขอจับที่ก้น เด็กๆ จะทำอย่างไร? จะปฏิเสธอย่างไร? และขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คนอื่นอย่างไร เด็กๆ สามารถแลกเปลี่ยนได้ดี
หลังเสร็จกิจกรรมคุณครูมาสรุปประเมินกิจกรรมเพื่อนำไปพัฒนาในการออกแบบกิจกรรมกับเด็กครั้งต่อไป เพื่อสอนให้เด็กๆ เข้าใจมากขึ้น
สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย..องค์กรทุน Partage ประเทศฝรั่งเศส
: 285