เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดงานทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย” ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ทั้งกัลยาณมิตร ศิษย์เก่า CPCR  ข้าราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทหารทุกหมู่เหล่า ข้าราชการพลเรือน ทีมสหวิชาชีพ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน และภาคธุรกิจ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ในครั้งนี้

พระคุณเจ้าได้กล่าวในงานทอดผ้าป่า ความตอนหนึ่งว่า

“คนเรามีสิทธิเท่ากัน แต่โอกาสไม่เท่ากัน การช่วยเหลือให้เด็ก และคนเดือดร้อนได้ มีโอกาสเป็นบุญ เป็นกุศล”

ในนามมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กขอขอบคุณในการมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด็กของทุกท่านในครั้งนี้

: 285