มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กวัยรุ่น อายุ 13-18 ปี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นให้กับครอบครัว ทั้งหมด 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1  กิจกรรมสร้างความสุข สร้างสมาธิ สร้างความสมดุลของชีวิต และสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย  ผ่านกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Hope Box , Inner Save Place and Inner Helper , Spiritual Mandala

ครั้งที่ 2 กิจกรรมเติมความรู้และสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพแห่งตน  ผ่านกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเป้าหมายระยะยาวในการเลี้ยงลูก  พัฒนาการเด็กวัย 13 – 18 ปี  วิธีการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการ และ My Being

ครั้งที่ 3 กิจกรรมทบทวนวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่ผ่านมาของพ่อแม่ และเรียนรู้วิธีการเลี้ยงดูเด็ก วิธีที่แตกต่างจากเดิม ผ่านกิจกรรม ได้แก่ วิธีการที่ขัดขวางพัฒนาการเด็ก  Transform  การฟังด้วยหัวใจ  การสื่อสารทางบวก

ครั้งที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้างพลังกลุ่มพ่อแม่ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และทบทวนการเรียนรู้  ผ่านกิจกรรม ได้แก่ Parent Self Help Group , Anger line , 5 Love Languages และ สถานีเติมสุข

นอกจากนี้มีการติดตามการเรียนรู้ที่ผ่านมา ผ่านกิจกรรม Oneday Trip เชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  พาครอบครัวออกไปใช้ชีวิตร่วมกันนอกสถานที่ ซึ่งทีมงานจะคอยสังเกตวิธีการปฏิบัติของผู้ปกครองที่มีต่อเด็ก ว่าพ่อแม่ได้นำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปใช้กับลูกหลานของตนเองอย่างไร

“รู้สึกดีที่มีคนรับฟัง จะเอาไปปรับใช้กับคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน”

“ได้คำชมใหม่ คำที่เราไม่เคยได้ใช้ได้พูดกับหลาน ก็จะเอาไปลองใช้

เสียงสะท้อนบางส่วนจากผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม

สนับสนุนการจัดกิจกรรม โดย

#โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยและอาเซียน

: 285