ฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม และได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ การช่วยเหลือคุ้มครองดำเนินการตามกระบวนการคุ้มครองเด็กเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบติดตาม การสืบค้นข้อเท็จจริง  การคุ้มครองสวัสดิภาพ  การฟื้นฟูเยียวยา การส่งเสริมพัฒนา การช่วยเหลือทางกฎหมาย การคืนสู่สังคม  โดยดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ และทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในแต่ละปีให้ความช่วยเหลือเด็กปีละ 300 คน

อัลบั้มภาพ

: 187