ด้วยสภาพปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ที่มีอยู่ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้พัฒนาโครงการ “ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” ขึ้น โดยมีการทำงานกับหลายภาคส่วนทั้งในระดับนโยบาย ระดับท้องถิ่น การพัฒนาให้เกิดระบบคุ้มครองเด็กขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน  รวมทั้งการดำเนินงานในส่วนของการรณรงค์ เพื่อสร้างความตระหนักต่อสาธารณะ ให้เห็นถึงผลกระทบของบรรทัดฐานทางสังคม ประเพณีวิถีปฏิบัติของการเลี้ยงดูที่เป็นอันตรายและการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ด้วยการสนับสนุนให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็กมีการเลี้ยงลูกอย่างมีประสิทธิภาพตาม ‘มาตรฐานขั้นต่ำของการเลี้ยงดูเด็ก’ ผ่านสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ คนในสังคมเข้าใจรากเหง้าของปัญหาและเปลี่ยนทัศนคติต่อการลงโทษทางร่างกาย

งานรณรงค์ “ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” มุ่งเน้นทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมได้ ด้วยการจัดทำโครงการอบรมผลิตสื่อรณรงค์ นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก  ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้สื่อสารปัญหาความรุนแรงที่ตนเองได้พบเจอและต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมเด็ก และเป็นกระบอกเสียงแทนเด็กคนอื่นๆ ในสังคมในการยุติความรุนแรง ผ่านสื่อรณรงค์ที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565  – มีนาคม 2566  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี  ดำเนินการโครงการอบรมผลิตสื่อรณรงค์ “นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก รุ่นที่1”  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 64 คน จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ในลักษณะของการบูรณาการเข้ากับแผนการสอนของสาขาวิชา ซึ่งมีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคการผลิตสื่อกับนักศึกษา  จำนวน 4 ครั้ง ในหัวข้อดังนี้

  • ครั้งที่ 1 เรื่อง “ความรุนแรงต่อเด็ก หยุดได้ !!” เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและรู้ถึงผลกระทบของความรุนแรง ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ แพทย์หญิงปริชวัน จันทร์ศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจากการอบรมครั้งที่1 นักศึกษาได้ประเด็นที่จะนำไปผลิตสื่อ มาเขียนเค้าโครงเรื่อง อธิบายถึงสิ่งที่ทำ เพื่อให้สื่อที่นักศึกษามีพลังและมีความน่าสนใจ

  • ครั้งที่ 2  เรื่อง “เทคนิคเล่าเรื่องและภาพให้โดนใจ”  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ  คุณตั้ม พัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์และสารคดี เพื่อให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดเรื่องราวปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก ให้มีพลังและสื่อสารได้อย่างเข้าใจต่อผู้ชม

หลังการอบรมครั้งนี้ นักศึกษากลับไปพัฒนาประเด็นและเนื้อเรื่อง ให้มีความคมชัดมากขึ้น พร้อมทดลองเขียนเป็น storyboard

  • ครั้งที่ 3 เรื่อง “มุมภาพและStoryboard” นำเสนอโครงเรื่องและstoryboard พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากร ทีมงานมูลนิธิฯ และอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นปรับแก้โครงเรื่องเพื่อถ่ายทำจริง
  • ครั้งที่ 4 เรื่อง “การตัดต่อและการนำเสนอ”  นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานคลิปที่ถ่ายทำและตัดต่อแล้ว พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากร ทีมงานมูลนิธิฯ และอาจารย์ที่ปรึกษา นำไปปรับแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณะ

ติดตามรับชมผลงานของนักศึกษา เร็วๆนี้ !!

สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย

 

#นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก

#โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยและอาเซียน

End Violence Against Children in Thailand and ASEAN

อัลบั้มภาพ

: 0