มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 เพื่อเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยทางเพศให้กับเด็ก โดยในช่วงเริ่มต้น มูลนิธิฯได้พัฒนากิจกรรมมาจากโปรแกรม Feeling Yes Feeling No จากหน่วยงาน National Film board ประเทศแคนาดา ต่อมาได้พัฒนากิจกรรมในรูปแบบของละครเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กโดยจัดเป็นค่ายละคร “ตัวฉันเป็นของฉัน” ซึ่งมีอาจารย์ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ หรือ ครูแพท จากสาขาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ในขณะนั้น) เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรนี้ หลังจากนั้นได้พัฒนาเป็นคู่มือการจัดกิจกรรม ประกอบกับการจัดทำซีดีละครเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ โดยมีแพทย์หญิงเบญจพร ปัญญายงค์ จากศูนย์สุขภาพจิตเขต 13 (ในขณะนั้น) มาทำวิจัยเพื่อดูประสิทธิผลของหลักสูตร  จากผลการวิจัยพบว่าการนำเอาคู่มือการจัดกิจกรรมพร้อมซีดีไปทำกับเด็ก ทำให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองมากขึ้น

ในปี พ.ศ.2563 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้พัฒนาคู่มือกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน ขึ้นมาใหม่พร้อมทั้งคลิปวิดีโอประกอบการจัดกิจกรรมในลักษณะหนังสั้น ที่มีสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เด็กอาจพบเจอในชีวิตประจำวันได้ หากบุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจศึกษาสามารถเข้าชมได้ที่ https://www.feelingyesnothailand.com/

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โทรศัพท์ 0-2412-0738  หรือ 0-2864-3773

: 285