มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมมือกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมผลิตสื่อ “นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก” ภายใต้การดำเนินงานโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยและอาเซียน ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2566 โดยมีนักศึกษาจำนวนกว่า 70 คนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักศึกษาที่มาสมัครมาด้วยความสมัครใจ สนใจอยากมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
กิจกรรมครั้งนี้ ออกแบบกระบวนการเน้นการมีส่วนร่วม   โดยจัดกิจกรรมรวม 3 วัน
วันที่ 1  เข้าใจสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรงต่อเด็กในหลายรูปแบบ ผ่านกระบวนการซึ่งวิทยากรจากกลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ เป็นกระบวนกรที่ทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและอินไปกับเรื่องราวของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กๆในสังคม
วันที่2  เรียนรู้เรื่องการออกแบบและวิธีการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ  ให้เห็นถึงการใช้พลังของสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม  หลังจากนั้นนักศึกษาแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติพัฒนา Key Message และ Early Design งานสื่อที่แต่ละกลุ่มต้องการสื่อสารเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็ก
วันที่ 3 นักศึกษาแต่ละกลุ่ม นำเสนอผลงานเบื้องต้น วิทยากรให้ความเห็นและข้อเสนอเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานที่จะนำเสนอต่อสาธารณะในเดือนพฤศจิกายน 2566
“เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คาดหวังว่า ถ้าสังคมจะดีขึ้น ก็อยากให้มีชื่อว่าผมได้เป็นส่วนร่วม”
“ด้วยความที่หนูเรียนด้านการผลิตสื่อ ก็อยากจะใช้สื่อเป็นตัวกลางในการรณรงค์และทำให้คนทั่วไปเข้าถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากที่สุด”
“อยากได้ประสบการณ์ การทำงานร่วมกับคนอื่น อยากได้ความรู้เรื่องนี้”
ขอบคุณนักศึกษาทุกคน ที่มุ่งมั่น และเชื่อในพลังของตนเอง พลังของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมทำให้ความรุนแรงต่อเด็กลดน้อยลงไปจากสังคม
ขอบคุณอาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล และคณะอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม
ขอบคุณวิทยากร คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และคุณอัมรินทร์ เปล่งรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ  ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้อย่างเข้าใจกับประเด็นทางสังคมและอยากมีส่วนร่วมพัฒนา
ขอบคุณวิทยากร คุณน้ำเพชร พรหมเพ็ชร และคุณปรัชญา คำแก้ว ที่ช่วยเติมเต็มให้เห็นถึงพลังของสื่อดิจิทัลที่สร้างสรรค์และพัฒนาสังคมได้
ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรม German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) และ terre des hommes Germany

อัลบั้มภาพ

: 0