English Site

โครงการบำบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกทารุณกรรม

>>>>โครงการบำบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกทารุณกรรม

โครงการบำบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกทารุณกรรม

เป็นโครงการที่ให้บริการเด็กและครอบครัวโดยการบำบัดฟื้นฟูด้วยรูปแบบต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการทำงาน 2 ส่วน ได้แก่ 1) การบำบัดฟื้นฟูบาดแผลทางใจโดยการทำจิตบำบัดรายบุคคลและรายกลุ่มซึ่งมีการบูรณาการกระบวนการจิตบำบัดรูปแบบต่างๆ เช่น ศิลปะบำบัด ละครบำบัดCBT EMDR SATIR ฯลฯ  ทั้งนี้จะต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาวะของเด็กและครอบครัวแต่ละราย 2) การสนับสนุนและคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม การทำงานจะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและครอบครัวได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ  การส่งเสริมให้ครอบครัว (ผู้ปกครองและผู้ดูแล) สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำ รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสังคม เป็นต้น

: 287
2018-03-06T22:25:14+00:00 23 พฤษภาคม 2016|โครงการปัจจุบัน|