English Site

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศและความปลอดภัยทางเพศสำหรับเด็ก

>>>>โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศและความปลอดภัยทางเพศสำหรับเด็ก

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศและความปลอดภัยทางเพศสำหรับเด็ก ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ

1. กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน

: เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับเด็กในการป้องกันตนเองจากภัยทางเพศ เพื่อให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ภัยอันตรายที่เกิดขึ้น รู้จักการปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงจากสถานการณ์เสี่ยง รู้จักวิธีการขอความช่วยเหลือ นอกจากการทำกิจกรรมกับเด็กแล้ว มูลนิธิฯยังทำกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉันสำหรับผู้ปกครองและครู เพื่อให้ผู้ปกครองและครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์กับเด็กในความดูแลต่อไปได้อีกด้วย

2. กิจกรรมสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศ

: เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กวัยรุ่นหรือก่อนวัยรุ่น ให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยรุ่น การดูแลสุขอนามัยทางเพศ การกระตุ้นเร้าอารมณ์เพศ การไต่ระดับอารมณ์เพศ การวางตัวกับเพศอื่น และทักษะการปฏิเสธ นอกจากการทำกิจกรรมกับเด็กแล้ว มูลนิธิฯ ยังทำกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศสำหรับผู้ปกครองและครู เพื่อให้ผู้ปกครองและครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์กับเด็กในความดูแลต่อไปได้อีกด้วย

: 295
2018-03-06T22:25:06+00:00 23 พฤษภาคม 2016|โครงการปัจจุบัน|