เมื่อวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ทีมงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับคณะทำงานชุมชนคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า กำนันตำบลโคกสง่า โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดำเนินงานโครงการชาวตำบลโคกสง่าร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยเริ่มจาก

วันที่ 1  จัดอบรมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข รุ่นที่ 1 จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และมีการฝึกปฏิบัติสำรวจพื้นที่เสี่ยงภายในโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรร่วมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล

วันที่ 2  ปฏิบัติการสำรวจจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน (บ้านหนองแกมน บ้านคูขาด บ้านโนนพริก และบ้านโคกสง่าพัฒนา) และนำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันวางแผน แก้ปัญหาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า โดยมีฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า โรงพยาบาลพล มาร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

วันที่ 3 จากการสำรวจจุดเสี่ยงพบว่า บริเวณถนนรอบอ่างเก็บน้ำบ้านคูขาด มีต้นไม้ หญ้า ขึ้นรกปกคลุมพาดสายไฟและบดบังเส้นทางสัญจร กลายเป็นสถานที่ไม่ปลอดภัยต่อเด็กและคนในหมู่บ้าน  และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชาวตำบลโคกสง่า ได้แก่ บ้านหนองแกมน บ้านคูขาด บ้านโนนพริก และบ้านโคกสง่าพัฒนา จึงถือโอกาสมาร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน

…เด็กๆ ชาวบ้าน ครู ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนถือมีด พร้า จอบ เสียม ขวาน กรรไกร เลื่อยมือ เลื่อยไฟฟ้า รถไถ ออกมาช่วยกันตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะ บริเวณถนนอ่างเก็บน้ำบ้านคูขาด

…. ไม่นานทุกอย่างก็โล่งเตียน …. ปลอดภัยต่อเด็กและคนในหมู่บ้าน

: 148