English Site

เด็กคลุมโม่ง: คุ้มครองหรือละเมิด?

>>>>เด็กคลุมโม่ง: คุ้มครองหรือละเมิด?
เผยแพร่เมื่อ 3 ส.ค. 2013 จัดโดย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมื­อในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ร่วมอภิปราย โดย

  • พล.ต.ท.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • คุณเข็มพร วิรุณราพัน ผู้จัดการแผนงาน สื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน
  • คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  • คุณจักรกฤษณ์ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
  • นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น­ราชนครินทร์
  • ว่าที่ร้อยตรีศรันย์ สมานพันธ์ ตัวแทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น­คงของมนุษย์
: 285
2018-03-10T14:38:51+00:00 15 กุมภาพันธ์ 2016|วิดีโอ|