7 หนังสั้นยุติความรุนแรงต่อเด็ก ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และพลังให้คุณ “เปลี่ยน” บางสิ่งในตัวคุณ เพื่อร่วมกันปกป้องดูแลเด็กๆ ให้เติบโตขึ้นอย่างอยู่ดี มีสุข และปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงทุกรูปแบบ
🌟 เพราะรัก จึงยอมรับ  https://youtu.be/Au4ufo1vWs4
🌟SafeZone ของหนู  https://youtu.be/q2G4VDlxoi8
🌟เพียงหนึ่งคำ https://youtu.be/Gqh0xBzDl0s
🌟 พิสูจน์ https://youtu.be/gNKtMfNFSEM
ผลงานกำกับโดย นักศึกษาจากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และนักศึกษาจากสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมอบรมผลิตสื่อ “นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก” ภายใต้โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยและอาเซียน
สนับสนุนโครงการโดย BMZ และ TDH ประเทศเยอรมัน
: 285