25 กรกฏาคม 2566  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เทศบาลตำบลท่าลาน ฯ จัดการประชุมพัฒนาคณะทำงานในการดำเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็กในระดับตำบล

ขอบคุณนายอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลานและผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร เด็กและเยาวชน ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด็กในชุมชน

ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ที่สนับสนุนให้ใช้สถานที่ในการจัดการประชุม

การดำเนินโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) และ Terre des hommes Germany

อัลบั้มภาพ

: 10