มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย จัดกิจกรรมอบรมผลิตสื่อ “นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก” ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 คน เพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่องความรุนแรงและผลกระทบของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก สิ่งสำคัญคือ เด็กๆสามารถเสียงสะท้อนถึงผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเองเพื่อช่วยกันหยุดความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ ผ่านการผลิตสื่อรณรงค์ ด้วยกระบวนการกิจกรรมที่เน้นให้เด็กมีส่วนร่วม ช่วยกันระดมความคิดเห็น เลือกประเด็น และทดลองผลิตสื่อหนังสั้นด้วยมือถือ โดยมีรุ่นพี่นักสื่อสารลดความรุนแรงจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว มาเป็นพี่อาสา คอยดูแลลงกลุ่มทำกิจกรรมกับน้องๆ ให้คำแนะนำและเทคนิคการถ่ายทำ และคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องจนผลงานของน้องๆจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะ

ขอขอบคุณ

นักเรียนระดับชั้นม.2 จำนวน 40 คน ที่ตั้งใจเรียนรู้ ทุ่มเท และให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ที่เปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม

ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล อาจารย์ประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์ กรรมการบริหารห้างหุ้นส่วนสามัญพันตา ครีเอชั่น ที่มาเสริมเทคนิคชวนเด็กคิดผลิตสื่ออย่างมีระบบ

พี่ๆอาสาสมัคร จากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14 คน ที่คอยเอื้ออำนวย ช่วยเหลือน้องๆ อย่างใกล้ชิด

ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรม German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) และ terre des hommes Germany

อัลบั้มภาพ

: 285