25 พ.ย. 2566  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าลาน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านครัว โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) พร้อมภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครัว สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ โรงเรียนม่วงน้อย โรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร) อาสาสมัครสาธารณสุข/อพม. ชุมชนสัมพันธ์กลุ่มโรงงานท่าหลวง จัดกิจกรรม “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว” ในพื้นที่ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแปรสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว เพื่อแสดงเจตจำนงในการไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ของผู้แทนจากทุกภาคส่วน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายในการร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และเชิญชวนให้คนในชุมชนร่วมกันสร้างบรรยากาศในบ้าน ในโรงเรียน ในชุมชนให้น่าอยู่ เป็นมิตรกับทุกๆ คน มีความปลอดภัยไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันทุกรูปแบบ และกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ของการยุติความรุนแรงในครอบครัว และนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมกันปกป้องคุ้มครองลูกหลานของพวกเราให้เติบโต อยู่ดี มีความสุข และปลอดภัย
#ยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ

อัลบั้มภาพ

: 285