ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง และศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่น..ชุมชนเป็นสุข ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2566 ณ ปากเมงรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยการพาครอบครัวจำนวน 13 ครอบครัว ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ออกไปใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันนอกสถานที่แบบค่ายค้างคืน 2 วัน 1 คืน
โดยคณะทำงานได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ฐานการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว 5 ฐาน ที่สอดแทรกสาระเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทั้งการสื่อสารในครอบครัว การวางแผน การแก้ปัญหา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูลูก กิจกรรมกรอบรูปครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวนำไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงดูเพื่อลดปัญหาความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวต่อไป
ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรม German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) และ terre des hommes Germany
ภาพเด็กและครอบครัวได้รับการอนุญาตเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อัลบั้มภาพ

: 285