วันที่ 28-30 สิงหาคม 2566

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเรื่อง “การคุ้มครองเด็กเพื่อคืนสู่สังคม” สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานดูแลเด็ก ในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ขอบคุณนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก ที่ทุ่มเทให้การคุ้มครองเด็ก ซึ่งมีสภาพปัญหาที่หลากหลาย การช่วยเหลือเด็กแต่ละคนจำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวและผู้แวดล้อมเด็กสามารถทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด็ก

การค้นหาข้อเท็จจริง การประเมิน การวางแผน และดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เด็กได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองตามกระบวนการคุ้มครองเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ที่ให้การสนับสนุนการจัดอบรม

ขอบคุณทีมวิทยากร อาจารย์สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์

คุณณัฐวดี ณ มโนรม และ อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ

ขอบคุณผู้เข้าอบรมที่สะท้อนความเห็นว่าการเข้าอบรมครั้งนี้มีประโยชน์ ทำให้มั่นใจในตนเอง มีแนวทางในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว และจะนำไปปรับใช้ในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กต่อไป

ขอบคุณผู้สนับสนุน German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) และ Terre des hommes Germany

#การคุ้มครองเด็กคือหน้าที่ของเราทุกคน

: 0