24 มีนาคม 2566 : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน : มุมมองอาเซียน สู่การขับเคลื่อนในประเทศไทย ฟังการนำเสนอของแต่ละกลุ่มรับรู้ว่าประเทศไทยดำเนินงานยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กเป็นไปตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในภูมิภาคอาเซียน พ.ศ.2559 -2568 มีความสำเร็จในหลายเรื่อง มีข้อท้าทายและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กต่อไป

ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

ขอบคุณ tdh Germany และ BMZ  ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ

อัลบั้มภาพ

: 285