27 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “นโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กในโรงเรียนและสถานดูแลเด็ก ช่วยเด็กปลอดภัยได้อย่างไร”

ขอขอบคุณวิทยากรที่ร่วมแลกเปลี่ยน

คุณอภิญญา ชมภูมาศ  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ดร.ธีร์  ภวังคนันท์   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

คุณวาสนา  เก้านพรัตน์  ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

และขอบคุณผู้ร่วมเสวนาออนไลน์ทุกคน ที่ร่วมเรียนรู้ ทบทวน และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดพัฒนามาตรฐานคุ้มครองเด็กภายในองค์กร Child Safeguarding Policy

รับชมคลิปย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/xGVbqEtB9UM

: 18