เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กร่วมกับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กและกลไกในองค์กรคุ้มครองเด็ก  ผู้เข้าประชุมเป็นสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

ขอบคุณคุณอิศราภรณ์ ดาวราม ผู้เชี่ยวชาญที่มาเป็นวิทยากร

ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดเป้าหมายในการทบทวน และพัฒนา Child Safeguarding Policy โดยเริ่มต้นจากองค์กรของตนเองและผู้เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นหลักประกันเรื่องความปลอดภัยของเด็ก ๆ

ขอบคุณองค์กรทุน Partage ประเทศฝรั่งเศส สนับสนุนโครงการ

: 285