ศิลปะบำบัด มีส่วนช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านบวกให้กับเด็ก คือ เด็กรู้สึกสนุก ผ่อนคลาย เป็นตัวของตัวเอง ได้คิดได้ทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ้ ช่วยลดผลกระทบจากประสบการณ์ด้านลบ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวอย่างผ่อนคลาย เหมือนกับว่าไม่ได้พูดถึงตนเอง ด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส ( Sensation ) ทั้ง 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  ขึ้นมาสู่การรับรู้ในปัจจุบันขณะ ( Hear and Now ) เด็กๆจะเกิดความเข้าใจตนเองใหม่ในทิศทางบวก  และพฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากเด็กที่เก็บตัว ไม่ชอบพูดคุย ไม่เข้าสังคม กลายเป็นเด็กที่ร่าเริง สื่อสารบอกความรู้สึก บอกความต้องการของตนได้มากขึ้น  จากเด็กก้าวร้าว มีอารมณ์รุนแรง ก็สามารถจัดการอารมณ์และควบคุมตนเองได้ดี

ในด้านครอบครัว  ศิลปะยังช่วยสร้างความผูกพัน ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แล้วก็เพิ่ม Empathy ความเห็นอกเห็นใจกันของครอบครัว ของคนในครอบครัว ผ่อนคลายเรื่องความเครียด มีความสุข ผ่านการทำศิลปะ ครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน มีการสื่อสารทางบวก ครอบครัวไว้วางใจเปิดเผย ให้ความช่วยเหลือร่วมมือ มีความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวและผู้ช่วยเหลือคือนักบำบัดโดยการใช้ศิลปะ

ศิลปะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการบาบัดฟื้นฟูเด็กทั้งสภาวะวิกฤติและการบำบัดฟื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูร่างกาย อารมณ์จิตใจ และสังคมของเด็กได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการแสดงออก จินตนาการ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การวาดภาพ ระบายสี การพิมพ์ การย้อม การปั้น การประดิษฐ์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การบาบัดฟื้นฟูได้ผลก็คือ ความต่อเนื่องของการดำเนินกิจกรรม และนอกจากนี้หากเรานำศิลปะมาประยุกต์ให้เด็กสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำรงชีวิตในอนาคตหลังจากการบำบัดฟื้นฟูอีกด้วย

: 285