English Site

โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

>>>>โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

             มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กจึงได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กขึ้นในปี 2546 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้คุณครูในโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียนโดยให้คุณครูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ สอดส่องดูแลและเฝ้าระวังเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆในโรงเรียนทั้งในด้านตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนโดยให้โรงเรียนได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ชุมชนและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก

             ในปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกันพัฒนาการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กทั้งในกระบวนการ พัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียน การจัดทำมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กและแบบประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

            โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก จะมีพันธะกิจในการดำเนินงาน ดังนี้

            1.ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการ และมีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ให้ข้อคิดเห็น และกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

            2. มีครูผู้รับผิดชอบหลัก และคณะทำงานในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

            3. มีการดำเนินตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กโดยผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา (ตามแบบการประเมินตนเอง)

            4. เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม  ตามโครงการการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กในแต่ละปี

ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 134 โรงเรียน ทั่วภูมิภาค

สนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ผู้ประสานงาน : นางมาริษฐ์ สธูป

โทรศัพท์ 0-2412-0738   0-2864-3371   โทรสาร 0-2412-9833

อีเมล์ cpcr.cpcr@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

(* สำคัญต้องกรอก)

: 1,223
2021-04-01T13:57:51+00:00 29 มีนาคม 2018|โครงการปัจจุบัน|