มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กจึงได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กขึ้นในปี 2546 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้คุณครูในโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียนโดยให้คุณครูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ สอดส่องดูแลและเฝ้าระวังเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆในโรงเรียนทั้งในด้านตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนโดยให้โรงเรียนได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ชุมชนและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก

             ในปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกันพัฒนาการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กทั้งในกระบวนการ พัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียน การจัดทำมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กและแบบประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

            โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก จะมีพันธะกิจในการดำเนินงาน ดังนี้

            1.ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการ และมีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ให้ข้อคิดเห็น และกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

            2. มีครูผู้รับผิดชอบหลัก และคณะทำงานในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

            3. มีการดำเนินตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กโดยผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา (ตามแบบการประเมินตนเอง)

            4. เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม  ตามโครงการการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กในแต่ละปี

ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 134 โรงเรียน ทั่วภูมิภาค

สนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ผู้ประสานงาน : นางมาริษฐ์ สธูป

โทรศัพท์ 0-2412-0738   0-2864-3371   โทรสาร 0-2412-9833

อีเมล์ cpcr.cpcr@gmail.com

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 2,758