มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก จึงได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กขึ้นในปี 2546 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้คุณครูในโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียนโดยให้คุณครูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ สอดส่องดูแลและเฝ้าระวังเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ในโรงเรียนทั้งในด้านตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียน โดยให้โรงเรียนได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ชุมชนและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก

             ในปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกันพัฒนาการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กทั้งในกระบวนการ พัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียน การจัดทำมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กและแบบประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

             ในปี 2564 สพฐ.ได้มีนโยบายขยายโรงเรียนคุ้มครองเด็กไปยังเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต (เขตพื้นที่ละ 1 โรงเรียน)

            โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก จะมีพันธะกิจในการดำเนินงาน ดังนี้

            1.ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการ และมีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ให้ข้อคิดเห็น และกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

            2. มีครูผู้รับผิดชอบหลัก และคณะทำงานในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

            3. มีการดำเนินตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กโดยผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา (ตามแบบการประเมินตนเอง)

            4. เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม  ตามโครงการการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กในแต่ละปี

ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กทั้งสิ้น 566 โรงเรียน มีทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยม และ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยโรงเรียนเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย

สนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ผู้ประสานงาน : นางมาริษฐ์ สธูป

โทรศัพท์ 0-2412-0738

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 4,043