English Site

อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก

>>>>อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก

พวกเขาเหล่านี้อายุต่างกัน อาชีพต่างกัน และพวกเขาเหล่านี้ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่…

พวกเขาเหล่านี้กลับมาร่วมกันคิด วางแผน ออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็ก

พวกเขาเหล่านี้มีจุดเชื่อมโยงที่เหมือนกัน คือ ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคม โดยเฉพาะเด็ก

เพราะอะไรพวกเขาถึงมาเป็น “อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก”

วีดีโอชุดนี้ จะทำให้คุณเข้าใจและเปิดโอกาสให้กับตนเองมาร่วมเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก”

: 85
2019-01-04T10:19:20+00:00 4 มกราคม 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|