ในอินโฟกราฟิกชุดแรก เรื่องโรงเรียนกับการสร้างความปลอดภัยให้เด็ก สิ่งที่โรงเรียนควรมีคือการมีมาตการหรือแนวทางในการดูแลความปลอดภัยที่ป้องกันอันตรายจากบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน และป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ (Safety Rules)  และมีการกำหนดบริเวณเพื่อให้นักเรียนปลอดภัย (Safety Zone) หมายถึง การกำหนดพื้นที่และจัดให้นักเรียนอยู่ในบริเวณที่มีความปลอดภัย

นอกจากนี้โรงเรียน ควรมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งด้านกายภาพ บุคคล อาคารสถานที่ สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่น อุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารและเครื่องดื่ม ต้องไม่ก่ออันตรายแก่นักเรียน ไม่มีจุดลับตาในพื้นที่โรงเรียน

อาคารสถานที่

1. อาคารเรียน  สภาพตัวอาคาร ราวบันได ประตู หน้าต่าง พื้นอาคาร ฯลฯ มีความปลอดภัย ไม่มีรอยร้าว หรือรอยแยก ไม่มีการชำรุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคารและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

2. ห้องน้ำ  จุดที่ตั้งอยู่ไม่มีมุมอับ/ลับตาคน  มีการแยกสัดส่วนของห้องน้ำชาย-หญิงอย่างชัดเจนและปลอดภัย เช่น ห้องน้ำชาย-หญิงอยู่ต่างอาคารหรืออยู่ต่างมุมของอาคาร  หรืออยู่ในอาคารเดียวกันแต่มีกำแพงทึบกั้น และไม่มีช่องว่างระหว่างรอยต่อของห้องน้ำชาย-หญิง พื้นห้องน้ำไม่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ห้องน้ำสะอาดถูกสุขอนามัย ฯลฯ

3. ห้องพยาบาล  มีผู้รับผิดชอบคอยดูแลในขณะที่นักเรียนมาใช้บริการ สภาพห้องมีความสะอาดและมีความปลอดภัย การจัดวางยาแยกประเภทยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการตรวจสอบวันหมดอายุของยา มีฉลากยาบอก มีการแยกเตียงพยาบาลสำหรับนักเรียนชาย-หญิงที่ชัดเจน เช่น มีม่านกั้นแยกชาย-หญิงหรือแยกห้อง อุปกรณ์ต่างๆ มีความปลอดภัย  ฯลฯ

4. โรงอาหาร และการประกอบอาหาร  บริเวณหุงต้มอาหารกับสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียนมีการแยกสัดส่วนชัดเจน ปลอดภัย มีความสะอาด เช่น มีการป้องกันไม่ให้แมลงหรือสัตว์นำโรคเข้าไปในบริเวณโรงอาหาร และมีสุขลักษณะที่ดีของผู้ประกอบอาหาร

5. ประตูโรงเรียน รั้วโรงเรียน  สภาพประตู หรือรั้วมีความแข็งแรง ไม่ชำรุด และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

6. ระบบไฟฟ้า ตรวจสอบปลั๊กไฟ พัดลม โทรทัศน์ ตู้น้ำเย็น และอุปกรณ์ต่างๆให้มีความปลอดภัย ไม่มีไฟรั่ว มีการติดตั้งสายดิน อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ชำรุดหรือเก่า มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือเก่าเป็นประจำทุกภาคเรียน

7. จุดลับตาคนหรือมุมอับจุดเสี่ยง  โรงเรียนไม่มีจุดลับตาคนหรือมุมอับ จุดเสี่ยงทั้งในอาคารเรียนและบริเวณภายในโรงเรียน เช่น  ห้องน้ำห้องเก็บของหลังอาคารเรียน ฯลฯ

8. สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่น  สภาพเครื่องเล่นปลอดภัย ไม่ชำรุดมีระยะห่างระหว่างเครื่องเล่นที่เหมาะสม เครื่องเล่นทุกชนิดมีการยึดฐานติดกับพื้นอย่างแข็งแรง พื้นสนามเด็กเล่นมีการรองรับการกระแทก เช่น พื้นยาง พื้นทราย พื้นดิน หรือพื้นหญ้า

9. บริเวณสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา  จุดที่ตั้ง บริเวณโดยรอบ อุปกรณ์สนามต้องอยู่ในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย พื้นสนามมีความยืดหยุ่น ไม่แข็งจนเกินไป มีการตรวจสอบสภาพพื้นสนามกีฬาเป็นประจำ ไม่มีเศษแก้วหรือวัสดุที่จะก่อให้เกิดอันตรายและการบาดเจ็บตกหล่นอยู่ตามพื้นสนามกีฬา

อุปกรณ์การเรียนการสอน  อยู่ในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย มีการจัดเก็บเป็นสัดส่วน และมีการนำไปใช้งานอย่างปลอดภัย

ไม่เพียงเท่านี้ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยที่โรงเรียนควรมีให้กับเด็ก โปรดติดตามในตอนที่ 3

ข้อมูล : มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

อินโฟกราฟิกโดย  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  โทรศัพท์ 0-2412-0738  www.thaichildrights.org

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 285