มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง มาปลุก5 ร. ในตัวเด็ก เพื่อเสริมทักษะให้เด็กสามารถดูแลปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยบุคคล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ในชีวิตประจำวัน

: 285