English Site

Motion graphic ปลุก 5 ร ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย

>>>>Motion graphic ปลุก 5 ร ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง มาปลุก5 ร. ในตัวเด็ก เพื่อเสริมทักษะให้เด็กสามารถดูแลปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยบุคคล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ในชีวิตประจำวัน

: 191
2020-06-29T11:51:21+00:00 29 มิถุนายน 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|