Motion graphic ชุด “คุ้มครองเด็ก หน้าที่ของเราทุกคน” ได้นำเสนอตัวอย่างกระบวนการทำงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งหลังจากได้รับแจ้งเหตุแล้ว มีกระบวนการทำงานอย่างรอบด้านเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัย ได้รับการบำบัดฟื้นฟูเยียวยา จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมได้

#การคุ้มครองเด็ก เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน

เมื่อพบเห็นเหตุหรือสงสัยว่าเด็กจะถูกกระทำด้วยความรุนแรง ไม่นิ่งเฉย ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทันที โทร.1300 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด หรือ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

: 285