English Site

#แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้

>>>>#แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้

# แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้ ”

เปลี่ยนมุมมองทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมของเด็ก ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมแบบนั้น..”

“เตรียมใจและสมอง”

“เริ่มที่ตัวเรา แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก

: 66
2020-01-27T14:31:47+00:00 27 มกราคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|