การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุ้มครองเด็กออนไลน์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “บทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็ก…กับการทำงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก” วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. และเครือข่ายแกนนำโรงเรียนคุ้มครองเด็ก จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุ้มครองเด็กออนไลน์ครั้งที่ 2 เรื่อง “บทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็กกับการทำงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก” ผ่านระบบ zoom โดยเน้นการ show & share บทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็กที่ดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็กมาหลายปี

ผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็กที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่

(1) ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป.สมุทรปราการเขต 1

(2) นายถาวร หนูสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป.พัทลุงเขต 2

(3) นายอนุชิต อุปแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูชาด(สถิตย์อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(4) นางฉวีวรรณ ซุ้นสุวรรณ ครูคุ้มครองเด็กโรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) สพป.สงขลาเขต 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

โทรศัพท์ 0-2412-0738

: 129