English Site

คู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก

>>>>คู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดทำ “คู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก” ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ 'รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ' รณรงค์ให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็ก ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู คนในชุมชน และคนในสังคม เกิดความตระหนักต่อผลกระทบของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กมาอย่างต่อเนื่อง
และร่วมมือกันดูแลและปกป้องเด็กให้ปลอดภัยจากความรุนแรง

คู่มือเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก ความหมาย ผลกระทบ และแนะนำวิธีการเพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ทั้งในมิติของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และคนในสังคม ช่องทางและรายละเอียดของการแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นเหตุการณ์กระทำความรุนแรงต่อเด็ก รวมทั้งข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กต่อการป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็กเล่มนี้ จะช่วยให้เด็กๆ ทุกคนในสังคมได้รับการดูแล ปกป้องคุ้มครอง จากผู้ใหญ่ทุกคน และเติบโตขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่น่าอยู่ ปลอดภัยและเอื้ออาทรสำหรับเด็ก

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

(* สำคัญต้องกรอก)

: 286
2020-11-18T12:08:43+00:00 18 พฤศจิกายน 2020|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|